ࡱ> egd^?bjbj>NyD D 8T24Af(@@@@@@@$@CEjA]A`AkkkR@k@kk<0!@Jy=$@vA0A>LFLFH!@LF!@kAAkALFD X:ZaBcznik nr 1 do zarzdzenia nr & & & Burmistrza Aleksandrowa Adzkiego z dnia & & . HYPERLINK "http://www.kartaseniora.wroclaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1:regulamin&catid=2:uncategorised&Itemid=104"Regulamin wydawania iu|ytkowania Aleksandrowskiej Karty Seniora I. Postanowienia Oglne 1 Regulamin okre[la warunki wydawania iu|ytkowania Aleksandrowskiej Karty Seniora, oktrej mowa wuchwale Nr LV/592/14 Rady Miejskiej Aleksandrowie Adzkim zdnia 17 kwietnia 2014 r. wsprawie przyjcia Programu Aleksandrowskiej Karty Seniora , zwanej dalej Kart. Karta potwierdza uczestnictwo seniorw, oktrych mowa w1 ww. uchwaBy wProgramie oraz ich uprawnienia do korzystania zulg, zwolnieD ipreferencji aktualnie oferowanych Seniorom przez podmioty uczestniczce wprogramie Aleksandrowska Karta Seniora . Karta jest wBasno[ci Urzdu Miejskiego wAleksandrowie Adzkim. Karta jest imienna izawiera: dat wydania Karty, imi inazwisko uprawnionego oraz numer Karty. II. Zasady wydawania Karty 2 Aleksandrowska Karta Seniora wydawana jest seniorom wedBug kryterium wieku (osobom powy|ej 60 roku |ycia), posiadajcym peBn zdolno[ do czynno[ci prawnych, zameldowanych na terenie gminy Aleksandrw Adzki. Warunkiem przystpienia do programu Aleksandrowska Karta Seniora jest zBo|enie wniosku, ktrego wzr stanowi zaBcznik do niniejszego Regulaminu, oraz okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzajcego to|samo[ iwiek osoby. W zwizku zprzystpieniem do programu Aleksandrowska Karta Seniora , uczestnik wyra|a zgod na gromadzenie, przetwarzanie iprzekazywanie swoich danych osobowych zawartych we wniosku (zgodnie zUstaw zdnia 29 sierpnia 1997 r. oochronie danych osobowych Dz. U. z2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) do celw zwizanych zrealizacj, promocj, monitoringiem iewaluacj programu, zuwzgldnieniem nastpujcych zasad: administratorem tak zebranych danych osobowych jest Urzd Miejski wAleksandrowie Adzkim, dane osobowe uczestnika bd przetwarzane tylko wcelu udzielania wsparcia iobsBugi programu, dane osobowe uczestnika mog zosta udzielone innym podmiotom wcelu realizacji Programu, jego ewaluacji, jak rwnie| wcelu realizacji zadaD zwizanych zmonitoringiem isprawozdawczo[ci wramach Programu Aleksandrowska Karta Seniora , podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest jednoznaczna zbrakiem mo|liwo[ci uczestniczenia wProgramie, uczestnik ma prawo wgldu do swoich danych iich poprawiania. B D F H J Ʋm^mF1F(h`hUCJOJQJ^JaJnHtH.h`hU5CJOJQJ\^JaJnHtHhU5CJOJQJ^JaJ#hqhU5CJOJQJ^JaJ.hqhU5CJOJQJ\^JaJnHtH5jhghh@5CJOJQJU\^JaJ&hqhU5CJOJQJ\^JaJ/jhqhU5CJOJQJU\^JaJ h`hUCJOJQJ^JaJ hO }hUCJOJQJ^JaJJD H J z }$ & F]a$gd`$d-DM ^a$gd`d-DM ^gd`$d-DM a$gd`$d-D@&M a$gd` dgd` d^ gd` ( 4 6 > D R T f h j l p_N h`hUCJRHeaJmHsH h`hU@CJaJmHsH(ha"chUCJKHOJQJaJmHsHhU@5CJaJmHsH h`hU@4CJaJmHsHhUCJaJmHsHhU@)CJaJmHsH h`hU@#CJaJmHsH h`hU@CJaJmHsH h`hU@CJaJmHsHh`hUCJaJmHsH 6<NPnpzn`M:$h`hU@CJRHiaJmHsH$h`hU@CJRHiaJmHsHhUCJRHeaJmHsH$h`hU@ CJRHiaJmHsH$h`hU@CJRHiaJmHsH h`hUCJRHeaJmHsHhU@CJRHiaJmHsH$h`hU@;CJRHiaJmHsHhU@ CJRHiaJmHsH,ha"chUCJKHOJQJRHiaJmHsH h`hUCJRHiaJmHsHz|&(6<~ͼ͚͉ͫ}l[M?hU@,CJaJmHsHhU@-CJaJmHsH h`hU@ CJaJmHsH h`hU@CJaJmHsHhUCJaJmHsH h`hU@'CJaJmHsH h`hU@CJaJmHsH h`hU@*CJaJmHsH h`hU@CJaJmHsHh`hUCJaJmHsH h`hUCJRHiaJmHsH$h`hU@CJRHiaJmHsH hh$ & Fd-DM a$gd`$d-DM ^a$gd`$d-DM a$gd`d-DM ^gd`$ & F H ]a$gd`$ & F Rda$gd`$ & F ]a$gd` (.:@pv"(ntj੓{iWWWWWWWWWWW"hUCJOJQJ^JaJnHtH"hAPCJOJQJ^JaJnHtH.h`hU5CJOJQJ\^JaJnHtH+h`hU5CJOJQJ^JaJnHtH(h`hUCJOJQJ^JaJnHtH h`hUCJRHeaJmHsH h`hU@1CJaJmHsHh`hUCJaJmHsH h`hU@4CJaJmHsH"\:P.../0"1x$ & F d*$a$gd$ & F a$gd$d-DM a$gd`$ & Fd-DM a$gdyYO$ & Fd-DM a$gdyYO$ & Fd-DM a$gd` jp28FL4:...j0p000111112 222ٿud h[ThUCJOJQJ^JaJ(h[ThUCJOJQJ^JaJnHtH+h`hU5CJOJQJ^JaJnHtHhUCJOJQJ^JaJ hA"hUCJOJQJ^JaJ.h`hU5CJOJQJ\^JaJnHtHU(h`hUCJOJQJ^JaJnHtH"hUCJOJQJ^JaJnHtH&Uczestnik programu mo|e posiada jedn Aleksandrowsk Karta Seniora . Karta wydawana jest bezpBatnie. 3 W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty, na wniosek zainteresowanego wydawany jest duplikat Karty. Warunkiem wydania duplikatu Karty jest zwrot karty uszkodzonej albo zBo|enie o[wiadczenia oniemo|no[ci zwrcenia Karty. Wydanie duplikatu Karty podlega opBacie wwysoko[ci 10 PLN. Zmiana danych osobowych u|ytkownika Karty wymaga wydania bezpBatnie nowej Karty. III. Zasady u|ytkowania Karty 4 Aleksandrowska Karta Seniora jest kart imienn, tylko wBa[ciciel mo|e si ni posBugiwa. Karta nie mo|e by u|yczana bdz odstpowana przez u|ytkownika innym nieuprawnionym osobom. U|ytkownik Karty zobowizany jest do ochrony Karty przed utrat lub zniszczeniem. Gmina Aleksandrw Adzki nie ponosi odpowiedzialno[ci za udostpnienie Karty przez u|ytkownika osobom nieuprawnionym. W przypadku utraty, zgubienia lub uszkodzenia Karty, u|ytkownik Karty zobowizany jest do niezwBocznego zawiadomienia otym fakcie Urzdu Miejskiego wAleksandrowie Adzkim. 5 Organizator wraz zPartnerami Programu maj wyBczne prawo ustalania, ktre usBugi objte s Programem Aleksandrowska Karta Seniora . W celu uzyskania ulg, zwolnieD ipreferencji Uczestnik jest zobowizany okaza swoj Kart osobie wskazanej przez danego Partnera Programu. Lista punktw honorujcych Aleksandrowsk Kart Seniora wyznaczonych przez Partnerw Programu bdzie aktualizowana raz wmiesicu iudostpniana na stronie internetowej HYPERLINK "http://www.aleksandrow-lodzki.pl"www.aleksandrow-lodzki.pl. SzczegBowe informacje programu mo|na uzyska pod numerem telefonu 422700315 lub 422700 336. 6 Organizator mo|e wykluczy Uczestnika zProgramu Aleksandrowska Karta Seniora ze skutkiem natychmiastowym wrazie nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu. Wtakim przypadku uczestnik zobowizany jest do zwrotu Karty. Uczestnictwo wProgramie wygasa wprzypadku [mierci Uczestnika. Uczestnik mo|e zrezygnowa zuczestnictwa wProgramie wka|dym momencie, poprzez zBo|enie Organizatorowi stosownego o[wiadczenia na pi[mie, zawierajcego podpis Uczestnika oraz zBo|enie Karty Seniora.   PAGE 1 "11112 2~3"45l6}g}$ & F d*$a$gd[T$ & F da$gd[T$ & F d-DM a$gd[T$d-DM ^a$gd $d-DM a$gd`$d-DM a$gd`$ & F d*$a$gd 222222223333@3B3|3~3444ܶܣܐ}jR?$h[ThU@#CJOJQJ^JaJ.h[ThU5CJOJQJ\^JaJnHtH$h[ThU@/CJOJQJ^JaJ$h[ThU@ CJOJQJ^JaJ$h[ThU@ CJOJQJ^JaJ$h[ThU@ CJOJQJ^JaJ$h[ThU@CJOJQJ^JaJ$h[ThU@CJOJQJ^JaJ h[ThUCJOJQJ^JaJ$h[ThU@CJOJQJ^JaJ44554565P5R5v5x55555666666<6l6ܶܣܐ}o\Io$h[ThU@0CJOJQJ^JaJ$h[ThU@2CJOJQJ^JaJhUCJOJQJ^JaJ$h[ThU@!CJOJQJ^JaJ$h[ThU@1CJOJQJ^JaJ$h[ThU@$CJOJQJ^JaJ$h[ThU@3CJOJQJ^JaJ$h[ThU@"CJOJQJ^JaJ h[ThUCJOJQJ^JaJ$h[ThU@7CJOJQJ^JaJl6n6t678:N;P;V;==$?(?pppn$ & Fd-DM a$gd$d-DM a$gd`$d-DM ^a$gd`$ & F d-DM a$gd[T$;d-DM ^;a$gd`d-DM ^gd` l6n6r66677999999L:N:P:::;;0;>;P;T;;;,<2<<<&=,=L=R======>"?$?&?*?,?빵~vrvhc7jhc7U h`hUCJOJQJ^JaJ4h65hU0J>*B*CJOJQJaJnHphtHjh@UhUjhUU"hUCJOJQJ^JaJnHtH.h`hU5CJOJQJ\^JaJnHtH(h`hUCJOJQJ^JaJnHtH,(?*?.?0?4?6?:??@?V?X?Z?\?^?$ & Fd-DM a$gdh]hgd% &`gdUGC$Eƀ$Ggdq,?0?2?6?8??@?B?N?P?R?T?V?X?Z?\?^? h`hUCJOJQJ^JaJhUhAP0JmHnHu hU0JjhU0JUh@ hqhUjhc7Uhc7<P1h:pG`>. A!"#$% DpDyK yK http://www.kartaseniora.wroclaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1:regulamin&catid=2:uncategorised&Itemid=104yX;H,]ą'cDyK yK \http://www.aleksandrow-lodzki.pl/yX;H,]ą'c^  2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHZ`Z `Normalny d$CJOJQJ^J_HaJmHsHtH JA`J Domy[lna czcionka akapituPiP Standardowy4 l4a ,k , Bez listy <U@< ` HiperBcze>*B*^Jph@O@ `List Paragraph ^B@B `NagBwek p#dV!V ` NagBwek Znak$CJOJQJ^J_HaJmHsHtH > @2> `Stopka p#dRAR ` Stopka Znak$CJOJQJ^J_HaJmHsHtH 4)@Q4 ` Numer strony^JrB@br `Tekst podstawowyd*$(CJKHOJQJ^JaJmH nHsH tHLqL ZBody Text CharOJQJ^JmHsHtH ff `Tekst podstawowy Znak$CJKH^J_HaJmH nHsH tHFF ` Tekst dymkaCJOJQJ^JaJLL ZTekst dymka ZnakCJ^JmHsHtH PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] N zj24l6,?^?!"$& "1l6(?^? #%T"(XX!8@0( B S ?y{|~%@ / R !0ny{|~ 5ٲcfCjN 6 J"0l$Vts'͎"'zVG\s-bD-+ Sb~(|${d9hp Bi\Rz~oPd]1q^`^Jo(.ss^s`^J.CLC^C`L^J. ^ `^J. ^ `^J.L^`L^J.^`^J.SS^S`^J.#L#^#`L^J. ^`5^Jo(.^`^J.pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J.{^`{56CJOJQJ^Jo(.^`56CJ^Jo()pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J.~^`~56CJOJQJ^Jo(.^`^J.pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J.^`^Jo(.^`^J.pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J.V^`V56\]^Jo(.^`^J.pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J.~^`~56CJOJQJ^Jo(.^`^J.pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J.{^`{56CJOJQJ^Jo(.^`^J.pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J.{^`{56CJOJQJ^Jo(.^`^J.pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J.~^`~56CJOJQJ^Jo(.^`^J.pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J.~^`~56CJOJQJ^Jo(.^`^J.pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J.gg^g`^Jo(.77^7`^J.L^`L^J. ^ `^J. ^ `^J.wLw^w`L^J.GG^G`^J.^`^J.L^`L^J.~^`~56CJOJQJ^Jo(.^`^J.pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J. ^`5\^Jo()V^`V56\]^Jo(.$ L$ ^$ `L^J. ^ `^J.^`^J.L^`L^J.dd^d`^J.44^4`^J.L^`L^J.^`^Jo(.SS^S`^J.#L#^#`L^J. ^ `^J. ^ `^J.L^`L^J.cc^c`^J.33^3`^J.L^`L^J.~os'9h\s-D-N J"Sb1q${dcfCBi 5"'0l$dpkv5RG@l+!.2.}Т}Т^<.2\ҟަ$Ux ,65-6c7G`>@yYOAPY\*_a"c"nO }yd"`(A"gh%qU[T&kI95q :0Zy{@PDX pp ppppp.UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial3*Ax Times7.@Calibri5. .[`)TahomaACambria Math"&r*G&r*G ! !%4pp3HX ?`2!xxZaBcznik nr 1 beldowskadkaszubakH     Oh+'0@x  (08Zacznik nr 1 beldowskadNormal kaszubak2Microsoft Office Word@F#@ey@ey՜.+,D՜.+,P hp Hewlett-Packard Company! p Zacznik nr 1 Tytu 8@ _PID_HLINKSA "http://www.aleksandrow-lodzki.pl/ k}http://www.kartaseniora.wroclaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1:regulamin&catid=2:uncategorised&Itemid=104  !"#$%&')*+,-./123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ[]^_`abcfRoot Entry FyhData (1Table0FWordDocument>NSummaryInformation(TDocumentSummaryInformation8\CompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q